• sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • dekretacja i księgowanie dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie rejestru VAT,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
  • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym i ZUS.