System rachunkowości, jakim jest pełna  księgowość, prowadzi się w oparciu o księgi rachunkowe, zwane także księgami handlowymi. Księgi te składają się z kilku elementów tworzących razem dokładny i rozbudowany system ewidencji księgowej.

W skład ksiąg rachunkowych każdej firmy musi wejść dziennik księgowy, czyli narządzie służące do ewidencji wykonywanych przez firmę operacji. Określa się w nim sposób ujęcia ich na kontach księgowych, wartość, strony, datę oraz dowód księgowy operacji gospodarczej.

Zadekretowaną w dzienniku księgowym operację ujmuje się na odpowiednich kontach księgowych. W skład księgi handlowej wchodzi wykaz kont głównych, dzielących się na konta bilansowe i wynikowe oraz wykaz kont analitycznych, stanowiących ewidencje pomocniczą.

Księgi handlowe zawierają również zestawienia sald i obrotów na poszczególnych kontach księgowych, zarówno głównych jak i pomocniczych. W skład księgi handlowej wejść musi także wykaz posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników aktywów i pasywów.

Jest to obligatoryjna forma ewidencji dla spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa i innych. Również firmy jednoosobowe, spółki cywilne mogą być zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych po przekroczeniu kwoty 2.000.000,00 EUR przychodów netto.

Nasza oferta obejmuje:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Opracowywanie zakładowych planów kont
  • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
  • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT
  • Rozliczanie CIT i sporządzanie deklaracji CIT
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP)
  • Kontrola sald, zobowiązań i należności
  • Bilans zamknięcia roku obrotowego, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa
  • Przygotowanie zestawień dla Zarządu, Rady Nadzorczej
  • Współpraca z audytorem klienta, US, ZUS i innymi organami