Zwolnienia z ZUS od 4 maja 2021

Czytasz wpis archiwalny.

Od 4 maja br. rząd zwalnia niektórych przedsiębiorców od opłacania składek ZUS. To jeden ze sposobów wsparcia w ramach Tarczy branżowej.

Jakich opłat dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kto może się ubiegać o zwolnienie?

Wsparcie w postaci zwolnienia od opłat przysługuje przedsiębiorcom, którzy odnotowali co najmniej 40% spadek przychodów z działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów podatkowych, wobec jednego z czterech możliwych okresów referencyjnych. Przedsiębiorca sam decyduje, który to będzie okres, a ma do wyboru:

  • miesiąc poprzedni 
  • analogiczny miesiąc roku poprzedniego
  • luty 2020
  • wrzesień 2020

Za podstawę wykazania spadku przychodów można przyjąć jeden z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie. 

Żeby otrzymać wsparcie przedsiębiorca musi być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku. Dodatkowo należy złożyć deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za miesiąc lub miesiące wskazane we wniosku, do 30 czerwca 2021 roku (chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Jaki jest okres zwolnienia od opłat?

Okres zwolnienia zależy od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalność przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku.

Tutaj możesz sprawdzić kod PKD na stronie biznes.gov.pl

Tutaj sprawdzisz okresy zwolnienia od opłat ZUS w zależności od kodu PKD w biznes.gov.pl

Jak złożyć wniosek o zwolnienie?

Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) należy złożyć  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną korzystając  z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.