B2B miesięcznie 220,00 PLN

Ulga IP Box to rozwiązanie skierowane do każdego podmiotu gospodarczego, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

Czym jest to kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Zgodnie z art. 30ca Ustawy PIT oraz art. 24d Ustawy CIT jest nim:
 • patent, 
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432); autorskie prawo do programu komputerowego.

To ostatnie sprawiło, że z ulgi IP Box chętnie korzystają programiści i branża IT jako taka. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi IP Box mogą być zarówno podatnicy opodatkowani podatkiem PIT jak i CIT. Dotyczy to zatem m.in. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; wspólników: spółki cywilnej, spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej.

Wśród głównych wymagań jakie muszą spełnić osoby chcące skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg dokumentacyjny. Podatnicy korzystający z ulgi zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych – zarówno tych związanych z ulgą IP Box, jak i pozostałych związanych z prowadzoną działalnością. 

Wszystkich zainteresowanych możliwością skorzystania z ulgi IP Box zapraszamy do kontaktu. Naszą przewagą jest bogate doświadczenie, indywidualne podejście oraz profesjonalizm. Wspieramy podmioty prawa handlowego, jak i indywidualnych programistów.

Nasza oferta 220 zł abonamentu miesięcznego dla B2B obejmuje:
 • pomoc w założeniu firmy,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (KPiR) do 5 dokumentów,
 • kontrolę formalną i rachunkową otrzymanych od Klienta dowodów księgowych,
 • przygotowanie i przesłanie pliku JPK_V7,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podsumowujących (VAT/UE),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i   prawnych,
 • terminowe informowanie Klienta o kwotach zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji,
 • po podpisaniu stosownych upoważnień reprezentację w Instytucjach Państwowych takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,