Pełna księgowość – rzetelny obraz Twojej firmy

System rachunkowości pełnej księgowości opiera się na księgach rachunkowych, zwanych również księgami handlowymi. Te rozbudowane księgi składają się z kilku elementów, tworząc kompleksowy system ewidencji księgowej.

Elementy ksiąg rachunkowych:
 • Dziennik księgowy: narzędzie do ewidencji operacji firmy, określające sposób ujęcia ich na kontach księgowych, obejmujące wartość, strony, datę oraz dowód księgowy operacji gospodarczej.
 • Konta księgowe: księga handlowa zawiera wykaz kont głównych (bilansowych i wynikowych) oraz kont analitycznych (stanowiących ewidencję pomocniczą).
 • Zestawienia sald i obrotów: księgi handlowe zawierają zestawienia sald i obrotów na kontach księgowych, zarówno głównych, jak i pomocniczych.
 • Wykaz składników aktywów i pasywów: księga handlowa obejmuje również wykaz posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników aktywów i pasywów.
Pełna księgowość – dla kogo?
 • Obowiązkowo: dla spółek prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa i inne).
 • Opcjonalnie: dla firm jednoosobowych i spółek cywilnych, które przekroczyły limit 2 000 000 EUR przychodów netto (przeliczany na PLN po średnim kursie NBP z 1. dnia roboczego października roku poprzedzającego rok obrotowy).

Oferta biura rachunkowego Rendor obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o rzetelne i sprawdzone procedury, zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.
 • Opracowywanie zakładowych planów kont dostosowanych do specyfiki działalności Klienta, zapewniających szczegółową i uporządkowaną ewidencję księgowości.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych, gwarantując rzetelność i prawidłowość rozliczeń.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji, zapewniając optymalizację kosztów i prawidłowe rozliczenia podatkowe.
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i planami amortyzacji, uwzględniając specyfikę posiadanych przez Klienta środków trwałych.
 • Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT, terminowe i prawidłowe rozliczenia podatku od towarów i usług, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie CIT i sporządzanie deklaracji CIT, optymalizacja obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalizację korzyści dla Klienta.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP), wypełnianie obowiązków informacyjnych w rzetelny i terminowy sposób.
 • Kontrola sald, zobowiązań i należności, zapewniająca bieżącą kontrolę płynności finansowej i bezpieczeństwa środków Klienta.
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej, rzetelne i przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej firmy, ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Przygotowanie zestawień dla Zarządu, Rady Nadzorczej dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, ułatwiających analizę i kontrolę działalności firmy.
 • Współpraca z audytorem klienta, US, ZUS i innymi organami, zapewniająca rzetelność i transparentność rozliczeń, budując wiarygodny obraz firmy.

Biuro rachunkowe Rendor to doświadczony partner, który zapewni rzetelne i profesjonalne prowadzenie pełnej księgowości Twojej firmy.

Zaufaj nam, a zyskasz:
 • Pewność, że Twoja księgowość jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
 • Dokładny i rzetelny obraz sytuacji finansowej Twojej firmy.
 • Możliwość skupienia się na rozwoju swojego