• sporządzanie ewidencji przychodów i rozchodów,
  • księgowanie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • wprowadzanie dokumentów do  rejestrów VAT,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych i ZUS,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym i ZUS.