KPiR jest formą ewidencji księgowej, którą mogą prowadzić osoby fizyczne i niektóre spółki, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub podatku liniowym
i nie przekroczyły limitu przychodów 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. KPiR służy do ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku
dochodowego.

KPiR można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. W KPiR należy zapisywać wszystkie przychody i rozchody związane z działalnością gospodarczą, a także prowadzić dodatkowe ewidencje, np. ewidencję środków trwałych lub
ewidencję wyposażenia.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne bez zatrudnienia pracowników oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracownicy rolni mogą również prowadzić KPiR, jeśli ich przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 10 tys. zł w roku podatkowym.

Biuro, w ramach świadczonych, usług zapewnia Klientom:

 • Prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  Podstawą są dowody księgowe przekazywane przez klienta oraz dowody opracowane przez biuro na podstawie dodatkowych ewidencji
 • Zarządzanie ewidencją środków trwałych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotowych i walutowych
 • Prowadzenie koniecznych ewidencji dla podmiotów zobowiązanych do odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT), także sporządzanie i składanie
  deklaracji oraz plików JPK_VAT
 • Zgłaszanie i rozliczanie ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność
 • Dokonanie zamknięcia książki na koniec roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • Obsługa podatkowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez osobę fizyczną
 • Prowadzenie dokumentacji finansowych przeznaczonych dla banków i instytucji finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów biura